a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg 2f6453e08ff89a755590b4f879277842.jpg 424b445a3cd1b494ce0492b83edc7943.jpg

“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมหน้าส่วนราชการ จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน สิงหาคม 2562 !!

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.โดย พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น (ท.) มอบหมายให้ พ.อ.โชติ พื้นชมภู หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมหน้าส่วนราชการ จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน สิงหาคม 2562

โดยมี นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังวัดขอนแก่นเป็นประธาน ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 300 คน การดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

################################