a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

โรงไฟฟ้าหนองแซง กลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) “ พัฒนาต่อยอดศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาการเกษตรและสิ่งแวดล้อม เพื่อชุมชน”

ย้อนกลับไปเมื่อ 4-5 ปีก่อน จากพื้นที่ทุ่งนาที่รกร้าง ข้างโรงไฟฟ้าหนองแซง อ.ภาชี และอ.หนองแซง จ.พระนครศรีอยุธยา และอ.หนองแซง จ.สระบุรี ถูกเนรมิต ใหม่ ในโครงกการ ด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งโรงไฟฟ้าหนองแซง ร่วมกับชุมชน ได้คิดโครงการพัฒนา ที่ดินผืนนี้ โดยยึดหลักการ การพัฒนาที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน คือการเกษตร และการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ รอบชุมชน
ที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าหนองแซง ได้จัดการพัฒนาพื้นที่ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกต้นไม้ใหญ่จนเขียวขจี มีแปลงนาสาธิต การปลูกพืชผักต่างๆ และได้พัฒนาต่อยอดเป็นสวนสาธารณะแห่งการพักผ่อนหย่อนใจ และมาเยี่ยมชมศึกษาเรียนรู้วิชาชีพต่างๆ มีการเลี้ยงไส้เดือน การทำน้ำหมักชีวภาพ การทำนาปลอดสารพิษ การปลูกพืชใช้น้ำน้อย เป็นต้น
นายสุวัฒน์ ขุนอินทร์ ผู้จัดการโครงการศูนย์เรียนรู้ฯ โรงไฟฟ้าหนองแซง กล่าวว่า โรงไฟฟ้าหนองแซงกลุ่มบริษัทกัลฟ์ มีนโยบายที่ชัดเจน ในการเป็นบริษัทธรรมาภิบาล และรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากโรงงานของเราต้องทำตามมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศไทย และสากล การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ภายในโรงงานแล้ว ภายนอกที่เป็นสิ่งแวดล้อมชุมชน ประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เราจะมีโครงการกิจกรรมซีเอสอาร์ ในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง และกิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างเสริมฟื้นฟูระบบนิเวศรอบชุมชน เป็นเรื่องสำคัญที่เราให้ความสำคัญ รวมถึงการพัฒนา การศึกษา อาชีพของชุมชน ซึ่งเราตระหนักว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ซึ่งต้องพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนโดยรวม ควบคู่กับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าเพื่อประเทศของเรา

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์cm รายงาน