สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ / แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 ดำเนินการ โครงการประชุมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการจังหวัดนครสวรรค์

0
122

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ / แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 ดำเนินการ โครงการประชุมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ. ห้องประชุมโรงแรมเดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ / แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 ดำเนินการโครงการประชุมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการจังหวัดนครสวรรค์ พิธีเปิดงาน นายยุคนธ์ พงษ์ไพโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนโครงการ นางเจือทิพย์ แตงเรือง ประธานคณะทำงานเครือข่ายสถานประกอบการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงาน
ในการอบรมประชุมในโครงการนี้

เพื่อ.
1. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และแนวทางการดำเนินงานของสถานประกอบการในการพัฒนาเป็นเครือข่ายสถานประกอบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. เพื่อให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานร่วมกันของสถานประกอบการแต่ละแห่ง
3. เพื่อส่งเสริมและขยายให้เกิดเครือข่ายสถานประกอบการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพิ้นที่
4. เพื่อพัฒนามาตรการและแนวทางตลอดจนกลไกการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
รูปแบบโครงการ บรรยายให้ความรู้ อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ สถานประกอบการในพื้นที่โดดเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานประกอบการจังหวัดนครสวรรค์ มีผู้ร่วมโครงการ 120 คน ประกอบด้วย
1. ผู้แทนสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
2. ผู้แทนสำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
3. ผู้แทนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครสวรรค์
4. ผู้แทนสถานประกอบการ ที่มีลูกจ้างเกิน 10 คนขึ้นไป
5. ผู้แทนสถานประกอบการ ที่ทีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา
6. ผู้แทนแรงงานนอกระบบ และอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
7. เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปส.ภาค 6

และวิทยากร
ในโครงการนี้เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้าถานประกอบการมีแผนป้องกัน สร้างภูมิคุ้มกันบาเสพติด และลดปัจจัยเสี่ยงของแต่ละสถานประกอบการ ทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบการ เพื่อลดปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ชุมชน มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สถานประกอบการเกิดความเข็มแข๋ง และมีการรวมตัวของผู้ประกอบการในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งนี้เพื่อให้สถานประกอบการปลอดจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน ภาพ/ข่าว ร.ต.ท.นิกร ยะรินทร์