?ข่าวดี…กรมการกงศล ออกหน่วยให้บริการ หนังสือเดินทางเคลื่อนที่แก่ประชาชน #จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 2-6 กันยายน 2562 นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 -16.00 น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

Call Center กรมการกงศุล 02 – 572 8442##*ข้อมูลเพิ่มเติม#*

ร้อยเอ็ด – กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ออกหน่วยให้บริการเปิดทำหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ สำหรับประชาชนชาว จ.ร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2562 นี้

เมื่อวันที่ 29 ส.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เตรียมออกหน่วยสำหรับเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางเคลื่อนที่หรือพาสปอร์ต ประเภทบุคคลทั่วไป แก่ประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ณ หอประชุมอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 2-6 กันยายน 2562 นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 -16.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำหนังสือเดินทางในสำนักงานหนังสือเดินทางสาขาต่าง ๆ ทั้งนี้ ไม่รวมหนังสือเดินทางทูต ราชการ และหนังสือเดินทางของพระภิกษุ

โดยผู้ที่สนใจ สามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางได้ในวันและเวลาที่ระบุไว้ กรณีผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว ให้เตรียมเอกสาร บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ยังไม่หมดอายุและไม่ถูกยกเลิก มาเป็นหลักฐาน ส่วนกรณีผู้เยาว์ อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง หรือ สูติบัตร ฉบับจริง ที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดา ฉบับจริง โดยบิดาและมารดา ต้องมาลงนามให้ความยินยอมแก้ผู้เยาว์ทั้งสองคนด้วย

อย่างไรก็ตาม สำหรับการออกหน่วยดังกล่าว ผู้ยื่นคำร้อง จะเสียค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง จำนวน 1,000 บาท และค่าส่งไปรษณีย์ EMS อีกจำนวน 40 บาท โดยผู้รับบริการ จะได้รับหนังสือเดินทาง ทางไปรษณีย์ภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับผู้ที่มีหนังสือเดินทางแล้ว แต่เหลืออายุใช้งานเพียง 6 เดือน หรือน้อยกว่า ควรขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ โดยนำหนังสือเดินทางเล่มเดิมมายกเลิกด้วย

Call Center กรมการกงศุล 02 – 572 8442

อี๊ฟ กัญธนา รายงาน #ร้อยเอ็ดทีวี