วันนี้ (29 สิงหาคม 2562) เวลา 07.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมนายอำเภอประจำเดือนสิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอทั้ง 20 อำเภอ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้เน้นย้ำในประเด็นสำคัญ ดังนี้
1.การจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3
ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้ร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กำหนดจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง การกุศล ในงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด บึงพลาญชัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี การก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10,101 คน ขณะนี้มียอดผู้สมัคร ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 5,872 คน โอกาสนี้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมและได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัด และประชาชนได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง การกุศล ในงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 นี้ด้วย โดยเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ซึ่งสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.cracharityrun.com หรือสมัครด้วยตนเองที่จุดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด รวมถึงสมัครได้ที่ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
โดยจะมีค่าสมัครตามประเภทการแข่งขัน ได้แก่
-ประเภทฟันรัน 2 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท
-ประเภทไมโครมาราธอน 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท
-ประเภทมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 600 บาท
-ประเภทฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร ค่าสมัคร 700 บาท
-ประเภท VIP สามารถวิ่งได้ทุกระยะ ค่าสมัคร 1,500 บาท

2.การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศฉบับที่ 1 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 แจ้งว่า พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “โพดุล” ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลจีนใต้ และจะเริ่มส่งผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้
2.1การเตรียมความพร้อม ให้ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย รวมถึงเตรียมพร้อมบุคลากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย และติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง
2.2เมื่อเกิดอุทกภัย ให้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยขอให้บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันทุกภาคส่วน หากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ ให้ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนอาสาสมัคร เฝ้าระวัง และร่วมกันกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ พร้อมทั้งให้มีการสนับสนุนเครื่องจักรกลของหน่วยงานฝ่ายพลเรือน ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเร่งระบายน้ำและเปิดทางน้ำในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง หรือพื้นที่ลุ่มต่ำ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน ทั้งนี้หากสถานการณ์ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างหรือมีความรุนแรง ที่มีความจำเป็นต้องอพยพประชาชน/สัตว์เลี้ยง ขอให้ปฏิบัติตามแผนอพยพที่มีอยู่แล้ว โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ
ในกรณีเส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหาย ให้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร และเร่งซ่อมแซมเส้นทางที่ชำรุด/ถูกตัดขาด เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้โดยเร็ว
2.3การใช้งบประมาณ ให้พิจารณาใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอันดับแรก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 หากไม่เพียงพอ ให้ใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 จากจังหวัด ซึ่งขอเน้นย้ำให้ใช้จ่ายให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ทั่วถึง เป็นธรรม และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ท้ายนี้ ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัย มีการประเมินสถานการณ์วันต่อวัน เพื่อให้สามารถวางแผนรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที และรายงานให้จังหวัดรับทราบด้วย
3.ขอความร่วมมือให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
ขอให้เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำสุกร ซากสุกร และผลิตภัณฑ์จากสุกรนำเข้ามาในราชอาณาจักร พร้อมทั้งให้บูรณาการและประสานการปฏิบัติงานกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และด่านกักกันสัตว์ในพื้นที่โดยให้เข้มงวดปราบปรามโรงฆ่าและสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ซากสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาต และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลด้านการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรให้แก่เกษตรกร ประชาชน และสถานศึกษารับทราบอย่างทั่วถึง
4.การจัดงานพิธีที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
กรณีส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ที่จะมีการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่อง หรือเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น มีการจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ และการจัดพิธีเปิดกรวย กระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพร นั้น
ขอให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ได้แจ้งประสานมายังสำนักงานจังหวัด เพื่อให้ช่วยตรวจสอบ ให้คำแนะนำในการจัดงานที่ถูกต้อง และเหมาะสม เพื่อเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด