นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2/2562

0
50

วันนี้ (28 สิงหาคม 2562) เวลา 10.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ที่ประชุมได้รับทราบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 มาตรา 85 บัญญัติให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบบรรดาความผิด ถ้าเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษถึงจำคุก หรือไม่ควรถูกฟ้องร้องไห้คณะกรรมการเปรียบเทียบ มีอำนาจเปรียบเทียบได้ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด อัยการจังหวัด และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเป็นกรรมการ และให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นเลขานุการและให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน

ที่ประชุมได้พิจารณาการมอบหมายให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560