a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg 2f6453e08ff89a755590b4f879277842.jpg 424b445a3cd1b494ce0492b83edc7943.jpg

 

วันนี้ (28 สิงหาคม 2562) เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ที่ประชุมได้รับทราบข้อกำหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคำขอและการรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน พ.ศ. 2555 สิทธิประโยชน์และหน้าที่ขององค์กรสาธารณประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และองค์กรสวัสดิการชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546
พร้อมนี้ที่ประชุมได้พิจารณารับรองมูลนิธิ สมาคมหรือองค์กรสาธารณะประโยชน์ จำนวน 1 องค์กร ได้แก่ สมาคมคริสเตียนร้อยเอ็ดตามที่ฝ่ายเลขาเสนอ