a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg 2f6453e08ff89a755590b4f879277842.jpg 424b445a3cd1b494ce0492b83edc7943.jpg

จังหวัดร้อยเอ็ดจัดประชุม “คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่8/2562” 

วันนี้ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 8/2562 เพื่อพิจารณาคำขอของประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ยื่นขอรับความช่วยเหลือจาก “กองทุนยุติธรรม” ซึ่งกองทุนยุติธรรม คือ กองทุนช่วยเหลือประชาชน ทั้งกรณีที่เป็นโจทก์และจำเลย เพื่อนำเงินมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินคดีในกระบวนการยุติธรรม เช่น เงินค่าประกันตัว,ค่าจ้างทนายความฯ ของโจทก์และจำเลยที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม เพราะความลำบากจากความไม่ยุติธรรม ทำให้ขาดอิสรภาพในการดูแลสมาชิกในครอบครัวและหาหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองในชั้นศาล โดยกองทุนยุติธรรม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 มาตรา 5 ที่ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรียกว่า “กองทุนยุติธรรม” มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชน ในการดำเนินคดี การปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมกันพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือของประชาชนทั้งสิ้น จำนวน 6 ราย โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ของกองทุนยุติธรรม พร้อมทั้งมอบหมายจนท.ยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จ รวมถึงพิจารณาจากเอกสาร พยานหลักฐานอื่นๆ ประกอบกัน แล้วมีมติร่วมกันดังนี้
1. ✔️ อนุมัติ
-กรณีช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี 1 ราย เป็นเงินจำนวน 15,000 บาท
-กรณีขอหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย 1 ราย เป็นเงิน 280,000 บาท
2.❌ ไม่อนุมัติ
-กรณีขอหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย 3 ราย
เนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือของกองทุนยุติธรรม
3.⭕ ยุติเรื่อง
-กรณีขอหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย 1 ราย
เนื่องจากผู้ขอฯ มีหนังสือแสดงความประสงค์ขอยุติเรื่อง
ทั้งนี้ เดือนสิงหาคม 2562 พิจารณาอนุมัติกรณีเร่งด่วน โดยประธานอนุกรรมการ ตาม พ.ร.บ.กองทุนฯ มาตรา 22
-กรณีขอหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย 1 ราย เป็นเงิน 280,000 บาท

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ความช่วยเหลือประชาชน ดังนี้
⚖️ ให้คำปรึกษากฎหมาย
⚖️ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
⚖️ ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
⚖️ ขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ
?ถูกทำร้าย ถูกฆ่าตาย ถูกลูกหลง ถูกทำให้แท้งลูก ถูกข่มขื่น ถูกกระทำอนาจาร ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือตายจากการกระทำของผู้อื่น >> ขอรับเงินเยียวยาจากรัฐได้
⚖️ กองทุนยุติธรรม
?ขอทนายความ ค่าฤชาธรรมเนียมและอื่นๆ
?ขอหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย
?ช่วยเหลือผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
?ขอโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน

? สำนักงานยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 2 (หลังสุดท้าย) ☎️ 043-513-233