กรมชลประทาน มอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนวัดไทรใหญ่ และโรงเรียนบ้านไสท้อน จังหวัดสงขลา วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ เป็นผู้แทนรองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน มอบอุปกรณ์กีฬา

0
106

กรมชลประทาน มอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนวัดไทรใหญ่ และโรงเรียนบ้านไสท้อน จังหวัดสงขลา วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ เป็นผู้แทนรองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน มอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนวัดไทรใหญ่ และโรงเรียนบ้านไสท้อน จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชนไทยได้ออกกำลังกาย เป็นการเสริมสร้างสุขลักษณะนิสัยที่ดีในการบำรุงรักษาสุขภาพ ให้มีความแข็งแรงและมีสติปัญญาที่ดี พร้อมที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป