กกต.ร้อยเอ็ด สร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

0
95

กกต.ร้อยเอ็ด สร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประดับเดือน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิง สมานฉันท์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง โดยมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม
นายกังวาน จันทร์หนองสรวง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 27 วรรคสอง กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจดำเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ พ.ศ. 2550 ข้อ 5 กำหนดว่าเมื่อมีเหตุที่จะต้องมีการเลือกตั้งและได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว ให้เชิญผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนผู้สมัคร บุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดการเลือกตั้งเพื่อให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้ง อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการการเลือกตั้ง อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การสร้างการยอมรับในเรื่อง การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และการรู้รักสามัคคี การดำรงรักษา ความเป็นมิตร เป็นเพื่อนบ้าน และความเป็นญาติพี่น้องในท้องถิ่นทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้ง
ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นจาก 12 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 196 คน เป็นระยะเวลา 2 วัน 1 คืน แบ่งเป็นรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562
////////
ศรีไพร ทูลธรรม ให้เครดิต
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด