ร.ต.ท.อาทิตย์ อธิบดีกรมการปกครอง เปิดการอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอจังหวัดร้อยเอ็ด

0
118

ร.ต.ท.อาทิตย์ อธิบดีกรมการปกครอง เปิดการอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอจังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 23.30 น. ณ ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการดำเนินงานของนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะประกอบด้วย บุคลากรสังกัดที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด และที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอรวม 50 คนได้แก่ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรมกลุ่มงานบริหารงานปกครองหรือปลัดอำเภอที่บรรจุใหม่ในปีงบประมาณ 2562 ทุกอำเภออำเภอละ 2 คนรวม 40 คนนิติกรเจ้าพนักงานปกครองและเจ้าหน้าที่กรมการปกครองกลุ่มงานความมั่นคงและกลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรมที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน 10 คน

เพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวรายงานว่า.-ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม โดยให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม;เพื่อเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน และเป็นศูนย์บริการร่วม

สำหรับสถานการณ์ในปัจจุบัน จังหวัดร้อยเอ็ดมีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เข้ามา เป็นจำนวนมากประกอบกับ บุคลากรบางส่วนได้รับการบรรจุแต่งตั้งบรรจุใหม่และย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่ จึงทำให้ขาดทักษะและความชำนาญ ในการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องระเบียบกฎหมาย ขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญ ในการปฏิบัติงานทำให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้ ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ จังหวัดร้อยเอ็ดขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักอัยการคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด และสำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครองกล่าวเปิดว่า.-กรมการปกครองเป็นหน่วยงานหลัก ที่มีหน้าที่บริหารจัดการงานพื้นที่เชิงบูรณาการ ได้นำนโยบายของรัฐบาลและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ไปปฏิบัติให้บังเกิดผล ในระดับพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข สังคมสงบเรียบร้อย ประเทศชาติมั่นคง ซึ่งต้องมีการพัฒนาศักยภาพศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ให้เป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ให้กับประชาชน อย่างเท่าเทียมเป็นธรรมรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ขอให้ตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้และสามารถ นำความรู้ ที่ได้รับในวันนี้ ไปปรับใช้ในการทำงานได้จริง เพื่อให้การทำงานบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถปฏิบัติงาน ด้วยความถูกต้อง สร้างความเชื่อถือศรัทธาให้กับประชาชน และเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

กิจกรรมอาทิ การบรรยาย การตรวจสอบข้อเท็จจริงการสืบสวนกรณีกำนันผู้ใหญ่บ้าน ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย และการสอบสวนวินัยกำนันผู้ใหญ่บ้าน และข้าราชการพลเรือน และการสอบสวนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง โดยนิติกรกลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรมที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์ITศรีไพร ทูลธรรม/สมนึก-ประธาน/วิเศษ-รอง.ปธ./0817082129-รายงาน