“กอ.รมน.กทม.เปิดโครงการปฏิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อนงานด้านมวลชน!!

0
161

“กอ.รมน.กทม.เปิดโครงการปฏิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อนงานด้านมวลชน!!

เมื่อ 22 ส.ค.62 เวลา 08.00 น. กอ.รมน.กทม.(ท) โดย พล.ต.มนัส จันดี รองผอ.รมน.กทม.(ท) พันเอกพีระพงศ์ ไชยศรี หน.กลุ่มนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.กทม.เปิดโครงการปฏิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อนงานด้านมวลชน โดยจัดกิจกรรมการอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท 2 พร้อมกับมอบใบ ประกาศนียบัตร ให้ผู้เข้ารับอบรม ณ ห้องประชุมอาคารพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก มณฑลทหารบกที่11 เขตดุสิต กทม.ซึ่งมีวิทยากรมาให้ความรู้
ดังนี้

1.นายสนอง วรรณโภชน์ นักวิชาการตรวจสอบและปฎิบัติการปฎิบัติการระดับสูง จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติภาค 1 เขตหลักสี่ กทม.ให้ความรู้เรื่องกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมและองค์กรกำกับดูแล
2.ดร.จักรี ห่านทองคำ นายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ให้ความรู้เรื่อง หลักการติดต่อสื่อสารและการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่
3.นส.พิมพ์ชนก ปาลกะวงค์ ณ อยุธยา กรรมการสมัครคม วิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ให้ความรู้เรื่องหลักการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพ
4.นาย กมล นาคชุ่ม กรรมการสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ความรู้เรื่องระเบียบวินัยของการติดต่อสื่อสารและการตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ โดยมี มวลชน กอ.รมน.กทม.เข้าร่วมการอบรมจำนวน 117 คน!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.กทม.!!

###############################