“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์!จัดอบรมโครงการ สร้างความรัก ความปรองดอง และสร้างความยุติธรรมในสังคม ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562!!

0
74
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์!จัดอบรมโครงการ สร้างความรัก ความปรองดอง และสร้างความยุติธรรมในสังคม ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562!!

เมื่อวันที่ 14 ส.ค.62 ที่ผ่านมาโดยพ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัด ป.ข. มอบหมายให้ พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน. จังหวัด ป.ข.พร้อมกำลังพล กอ.รมน. จังหวัด ป.ข.ดำเนินการอบรมโครงการ สร้างความรัก ความปรองดอง และสร้างความยุติธรรมในสังคม ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 12-13 ส.ค.2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านปากน้ำปราณ ม.2 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายประยุทธ์ สีเมฆ รองประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลปากน้ำปราณ เป็นประธานในพิธีเปิด มีประชาชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน

วัตถุประสงค์
⁃ เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง สมานฉันท์ ของประชาชนในพื้นที่
⁃ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรงงานและแนวพระราชดำริ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิตได้
⁃ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมกับตนเอง ชุมชน และขยายผลไปสู่ประชาชนคนอื่นๆได้ด้วย.                                                     
กิจกรรม
⁃ บรรยาย 
⁃ ศาสตร์พระราชา     
⁃ การน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ
⁃ การสร้างความรักความปรองดองให้เกิดขึ้นในชุมชน
⁃ การทำกระถางต้นไม้ด้วยใยมะพร้าว
⁃ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย!!

#ประชาสัมพันธ์กอรมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

################################