“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์จัดอบรมโครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562!!

0
116

“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์จัดอบรมโครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562!!

เมื่อวันที่ 12-13 ส.ค.62 พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัด ป.ข. มอบหมายให้ พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ป.ข. พร้อมกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.และชุดวิทยากรขุนด่าน ดำเนินการอบรมโครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 12-13 ส.ค.2562 ณ วัดหนองยายอ่วม ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

โดยมี นายอภินันท์ นุภาสัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต.หนองพลับ เป็นประธานในพิธีเปิด มีนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน

วัตถุประสงค์
⁃ เพื่อสร้างสังคมคุณธรรมด้วยหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
⁃ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรหลักในชุมชนร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางสังคมให้กับชุมชน
⁃ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดอง ให้เกิดขึ้นในชุมชนด้วยความสำนึกในบุญคุณของพระมหากษัตริย์.                                                              การปฏิบัติ
⁃ กิจกรรมสันทนาการ
⁃ รับศีล 5 ,สวดมนต์
⁃ บรรยาย การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้สังคมไทยด้วยหลักศีล 5 โดย พระครูวาปี วรธรรม เจ้าคณะตำบลหนองพลับ
⁃ บรรยายหลักการทรงงาน โดยชุดวิทยากรขุนด่าน
⁃ กิจกรรมฐานธรรม โดย พระภิกษุ และครู
⁃ ทำวัตรเย็น พัฒนาจิต โดย พระอภิสิทธิ์ พินิลธรรม
⁃ ทำวัตรเช้า พัฒนาจิต โดย พระ อภิสิทธิ์ พินิลธรรม.

⁃ บรรยายนวัตวิถีท้องถิ่น,ปลูกฝังอุดมการณ์,ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ โดย อจ.รร.ศสร.
⁃ อบรมพัฒนาจิตใจ โดย พระอภิสิทธิ์ พินิลธรรม
⁃ กิจกรรมจุดเทียนแห่งปัญญา โดย อศจ.ศสร.
⁃ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดหนองยายอ่วมและโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
⁃ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

################################