องคมนตรี ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัด นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและราษฎร เกษตรกรให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

0
37

องคมนตรี ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัด นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและราษฎร เกษตรกรให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จาก สำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปยังวัดเทพประทาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแห้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการติดตาม เร่งรัดโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรให้กับราษฎรโดยเร็ว ต่อไป โดยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและราษฎร เกษตรกรให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ
จากนั้น เวลา 16.30 น. องคมนตรี พร้อมคณะฯ ได้เดินทางไปยังโครงการก่อสร้างทำนบดินบ้านไทรนอง 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน และพบปะเยี่ยมราษฎรที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการฯ
โครงการก่อสร้างทำนบดินบ้านไทรนอง 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกิดจากราษฎรบ้านไทรนอง หมู่ที่ 15 ตำบลท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ขอพระราชทานโครงการฝายทดน้ำคลองไทรนองตอนบน เนื่องจากประสบความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรของราษฎรบ้านไทรนอง รวม 185 ครัวเรือน จำนวน 578 คน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนผลไม้ อาทิ ทุเรียน มังคุด เงาะ มีแหล่งน้ำต้นทุนได้แก่ บ่อน้ำตื้น น้ำจากคลองไทรนอง และน้ำจากทำนบดินบ้านไทรนอง ที่กรมชลประทานได้ก่อสร้างไว้มีขนาดความจุประมาณ 60,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร การอุปโภคบริโภค ในช่วงฤดูแล้ง ต่อมาเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำคลองไทรหนองตอนบน (ต่อมาเรียกโครงการก่อสร้างทำนบดินบ้านไทรนอง 2 ) ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือราษฎร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 แล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม 2561 จากความเสียสละของราษฎรที่อุทิศที่ดินเพื่อใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ ส่งผลให้ราษฎรบ้านไทรนอง มีแหล่งน้ำเพิ่มเติมสำหรับไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง หรือช่วงฝนทิ้งช่วง ไม่น้อยกว่า 94,740 ลูกบาศก์เมตรต่อปี สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรได้อย่างเพียงพอ อีกทั้งยังช่วยชะลอน้ำหลากในช่วงฤดูฝน และบรรเทาผลกระทบของปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ตอนล่าง รวมทั้งยังเพิ่มปริมาณน้ำใต้ดินสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่อีกด้วย ราษฎรสามารถทำเกษตรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อราษฎรบ้านไทรนองเป็นอย่างยิ่ง

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก