a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

101
จ.ร้อยเอ็ด…
“ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้”…ที่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ดดำเนินการโดย พัฒนาการอำเภอ
*วันนี้พฤหัสบดีที่(8สิงหาคม 2562) ขึ้น 8 ค่ำเดือน 8 เมื่อเวลา 15.30 น. ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เปิด ให้ผู้ประกอบการ และประชาชนที่ผ่านการลงทะเบียน นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่าย ประกอบด้วย ผู้ประกอบการโอทอป / วิสาหกิจชุมชน / ผู้จำหน่ายจาก อตก. สหกรณ์การเกษตร และผู้ประกอบการรายย่อยที่ร่วมลงทะเบียน ซึ่งสินค้าที่นำมาร่วมกิจกรรมประกอบด้วย อาหาร เสื้อผ้า เครื่องสำอาง ผลไม้ เครื่องดื่มและข้าวสาร การเปิดตลาดวันนี้มีเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการและผู้มาติดต่อราชการ เดินชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กันอย่างคึกคัก!!
**สืบเนื่องจากตามที่ ครม.มีมติเมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2560 เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ โดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในรูปแบบประชารัฐ มีแนวคิดการดำเนินงาน “พัฒนาตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิม” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่ไม่มีสถานที่ค้าขาย ตลอดจนผู้ประกอบการรายใหม่ จะนำมาซึ่งการกระจายรายได้ในระดับเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้รูปแบบประชารัฐ
***นางสาวเยาวมาลย์ เศรษฐา พัฒนาการอำเภอ เมือง ร้อยเอ็ด กล่าวว่า เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวและสร้างรายได้สู่ชุมชน ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองร้อบเอ็ดโดยเฉพาะช่วงวันที่ 7-10 ส.ค.จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเจ้าภาพงานมหกรรมการศึกษาระดับประเทศ ครั้งที่ 11.คนทั่วประเทศจึงมารวมกันที่นี้ เป็นโอกาสดีของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ตลอดจนผู้ประกอบการรายใหม่จะได้ขยายพื้นที่ตลาดเพิ่ม เพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากเกิด-ความมั่นคง-มั่งคั่ง-ยั่งยืน-อย่างแท้จริง.
///////////////©®®.}
ศรีไพร ทูลธรรม :: ภาพ/ข่าว
ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด สื่อประชาสัมพันธ์ผู้นำ อช.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พลาญชัย tv.com