นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับอำเภอ เปิดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้ โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

0
97

จ.ร้อยเอ็ด…
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด…วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ..นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับอำเภอ เปิดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้ โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ หอประชุม อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้แทน สำนักงาน

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาชา 4 และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมทุกกองทุน
นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นกระบวนการให้ความรู้จากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 4 เพื่อให้กองทุนหมู่บ้านสามารถบริหารจัดการภายใต้ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย การจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยการ มุ่งเน้นกระบวนการเสริมสร้างความรู้ 3 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และด้านผลการดำเนินงาน
ทั้งนี้ นายเสถียร เกตุภูงา หัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 4 มอบหมาย นางทองพันธ์ สาวิสิทธิ์ และนายสุพรรณ เหลืองคำ นิติกรของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 4 บรรยายในหัวข้อ “ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง” และการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านตามหลักธรรมาภิบาลและแผนการพัฒนากองทุน โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 220 กองทุน
////////
ศรีไพรทูลธรรม :: ภาพข่าว เหยี่ยวข่าวสำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด