วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ และ ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จำนวน 15 รายวิชา ให้แก่นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 และ 2

ร่วมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา และความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ณ ห้องประชุมอมราวดี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์