องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ (อพท.๔ )จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเรื่อง “การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน” อำเภอเนินมะปราง อำเภอเมืองพิษณุโลก

0
130

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ (อพท.๔ )จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเรื่อง “การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน” อำเภอเนินมะปราง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในระหว่างวันที่ ๕- ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น และชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีดังนี้
๑. เพื่อมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน
๒.เพื่อเป็นการเสริมสร้างทัศนคติ แรงจูงใจ ปลูกฝังแนวความคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม
๓. เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างกันเกิดการประสานงานที่ดี ตลอดจนเกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน
๔. เพื่อศึกษาดูงานให้กับผู้เข้าการฝึกอบรมฯ ให้เข้าใจการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม จากตัวอย่างความสำเร็จที่เกิดขึ้นแล้ว
๕. เพื่อศึกษากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เกิดประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพชุมชนต่อไป
โดย ชุมชนบ้านนาตันจั่น เป็นชุมชนต้นเเบบในเรื่องการบริหารจัดการด้วยตัวชุมชนนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน ในเชิงอนุรักษ์ ได้ท่องเที่ยวสัมผัสกับธรรมชาติแบบครบวงจร ได้จัดเป็นที่พักแบบโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยว มาพักร่วมกับเจ้าของบ้านทำกิจกรรมร่วมกันเรียนรู้วิถีชีวิตตามชุมชน เรียนรู้การบริหารจัดการโดยชุมชนอย่างยั่งยืน เกิดแรงบรรดาลใจในการต่อสู้พัฒนาบ้านตนเอง เเละชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนหนองอ้อ เป็นชุมชนที่โดดเด่นเรื่องกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในการเรียนรู้กิจกรรมในครั้งนี้
ขอบคุณชุมชนคนรักเนินมะปราง ?
ขอบคุณชุมชนวัดจันทร์
ขอบคุณชุมชนหัวรอ
#เพราะท่องเที่ยวทำคนเดียวไม่ได้
#อพท. #อพท.4