ม.พะเยา ร่วมกับ อบต.พระนอน จัดโครงการอบรมการทำอาหารโค จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

0
178

ม.พะเยา ร่วมกับ อบต.พระนอน จัดโครงการอบรมการทำอาหารโค จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ที่ อบต.พระนอน ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์  รศ.ดร. สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีชีวภาพและผู้เชี่ยวชาญพิเศษมหาวิทยาลัยพะเยา ดร.กันตา แสงวิจิตรนักวิจัยหน่วยเทคโนโลยีชีวภาพ นายนิติพล พลสา นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา มาบรรยายให้ความรู้ โครงการอบรมการทำอาหารโค จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นการนำเศษวัสดุทางการเกษตรที่เหลือใช้ จากข้าวโพด มันสำปะหลัง ข้าว เปลือกทุเรียน เปลือกสัปรด ฯลฯ มาทำอาหารสัตว์ เป็นการลดต้นทุนผลผลิตให้กับเกษตรกร โดยที่ผ่านมา ได้มีการทดลองใช้อาหารหมักนี้กับฟาร์มโคนม ใน จ. พะเยา พบว่าสามารถลดต้นทุนค่าอาหารได้มากถึง 40% และไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพนม จึงได้มีการขยายการใช้อาหารหมักนี้ไปสู่โคเนื้อด้วยโดยหวังว่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เลี้ยงโคได้

โดยมี นายเฉลียว  ภู่จำรูญ นายก อบต. พระนอน – สมาชิก อบต.พระนอน – กำนัน ผู้ใหญ่ – นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรนครสวรรค์ และ เกษตรกร ตำบลพระนอน มาร่วมรับฟัง
นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดนครสวรรค์ ได้มาให้ความรู้ การเก็บออม การทำบัญชีรายรับรายจ่ายครัวเรือน การกู้ยืมเพื่อมาลงทุนเลี้ยงวัว โดยมีโครงการ xyz ซึ่งเป็นโครงการปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับเกษตรกร ที่ต้องการขยายฟาร์ม ฯลฯ ทั้งนี้หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ หน่วยเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา เบอร์ 0897003963(กันตา) 0863401828 (นิติพล)