“มาดามโอ๊ะ ยกนิ้ว!! “กาแฟดี รสชาติเยี่ยม บนคุณค่าของความเท่าเทียม “

เวลา13.30 น.เมื่อวันที่(1 สิงหาคม 2562) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมช.ศธ.)เยี่ยมชมและให้กำลังใจน้องๆและคณะครูในศูนย์พัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ โรงเรียนปทุมคงคา ซึ่งจัดเป็นร้านกาแฟเล็กๆ แต่แฝงไปด้วยคุณค่าของความใส่ใจและความมุ่งมั่น โดยโรงเรียนปทุมคงคาได้จัดทำ “โครงการพัฒนาศูนย์การทำงานต่อเนื่องของโรงเรียนปทุมคงคา (Transitional center)” เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษมีงานทำ และสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมกับองค์กรภาครัฐ เอกชน องค์กรท้องถิ่น และสถานประกอบการในลักษณะไตรภาคี หรือจตุรภาคี เพื่อให้ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เข้าฝึกงานในสถานประกอบการได้

ภายหลังการตรวจเยี่ยม รมช.ศธ. เปิดเผยว่า “เป็นสิ่งที่ดี ที่สถานศึกษาให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาสำหรับน้องๆที่เป็นเด็กพิเศษ เพราะนอกจากเป็นการยกระดับและสร้างโอกาสทางการศึกษาแล้ว ยังเป็นการสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่ดิฉันให้ความสำคัญมาโดยตลอด เพราะมนุษย์ทุกคนมีความเท่ากัน โดยเฉพาะน้องๆกลุ่มนี้จะเห็นได้ว่าเมื่อเขาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะให้อยู่ในสังคม เค้าก็จะเกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีที่ยืนในสังคม ได้รับการยอมรับจากผู้อื่นและเห็นคุณค่าในตนเอง สามารถทำงานต่างๆเสมือนเด็กปกติได้อย่างภาคภูมิ เพราะที่ผ่านมาเด็กพิเศษหลายคนที่จบการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังขาดศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับความต้องการของสถานประกอบการได้ ทำให้เค้ารู้สึกว่าไม่มีความสำคัญ ขาดสมรรถนะในการเลี้ยงชีพ ซึ่งปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ อันจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุน ให้ผู้เรียนมีความคิดเป็นเหตุเป็นผลในการทำงาน สั่งสมความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงาน

“ และยิ่งรู้สึกดีใจ เมื่อทราบว่าน้องๆบางคนที่จบการศึกษาแล้วก็สามารถต่อยอดการสร้างอาชีพได้จริง ทั้งเปิดกิจการร้านกาแฟ และทำงานในร้านสตาร์บัคอีกด้วย อย่างไรก็ดีก็ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนปทุมคงคา ที่เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาในการส่งเสริมผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษให้มีงานทำ ทั้งสำหรับเด็กนักเรียนปกติและเด็กพิเศษ เพื่อให้ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีความเป็นไทย เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ มีทักษะในการทำงาน สามาถทำงานร่วมกับผู้อื่น และการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข นับเป็นโครงการที่ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาและต่อยอดต่อไปในทุกๆสถานศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน ”รมช.ศธ.กล่าว

น้องข้าวโอ้ต ธนพัต ลอยกระโทก นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 (ฝึกชงกาแฟตอนเรียนอยู่ม.1)
น้องมีส (ใส่แว่น) อดีตศิษย์เก่าโรงเรียนปทุมคงคา จบการศึกษาไปแล้ว4 ปี แต่กลับมาช่วยดูแลเป็นพี่เลี้ยงดูเเลน้องๆเด็กพิเศษ!!

################################