“รมช.กนกวรรณ ขานรับพร้อมสนับสนุนเขี้ยวเล็บพัฒนาศูนย์วิทย์ฯ กศน.ให้พร้อมกับการบริการประชาชนทุกช่วงวัย!!

0
103

“รมช.กนกวรรณ ขานรับพร้อมสนับสนุนเขี้ยวเล็บพัฒนาศูนย์วิทย์ฯ กศน.ให้พร้อมกับการบริการประชาชนทุกช่วงวัย!!

เวลา 13.00 น.เมื่อวันที่(1 สิงหาคม 2562) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. โดยมี นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน.ผู้บริหาร และข้าราชการ สำนักงาน กศน. ให้การต้อนรับ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าวว่า “ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย) สำนักงาน กศน. หรือท้องฟ้าจำลองเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าต่อเยาวชนและประชาชนทั่วไปมาช้านาน ถือว่าสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยนวัตกรรมที่หลากหลาย ทั้งจากงบประมาณที่ได้รับ และการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้บริการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ ที่นี่มีจุดเด่น คือ ท้องฟ้าจำลอง ที่บริการความรู้ด้านดาราศาสตร์ และอวกาศได้อย่างน่าสนใจ รู้สึกชื่นชมกับแนวคิดของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง ที่มุ่งพัฒนาการให้บริการต่างๆอย่างเต็มที่บนข้อจำกัดที่มี ซึ่งที่นี่ยังต้องการการพัฒนาในหลายๆด้าน เพื่อเพิ่มการบริการด้านการเรียนรู้ให้เต็มศักยภาพมากขึ้น อาทิ การจัดหาอุปกรณ์มาทดแทนอุปรณ์เดิมที่ชำรุดทรุดโทรมลง การจัดแสดงกิจกรรมให้สอดคล้องกับผู้ชมได้ทุกช่วงวัย เพื่อที่จะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวให้ได้อย่างพอเพียงยิ่งขึ้น รวมทั้งแผนการพัฒนาโดยการนำระบบเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการให้เกิดความสะดวกสบายและเพิ่มความทันสมัยแก่ผู้มารับบริการ เช่น ระบบการจองกิจกรรม การขายบัตรเข้าชม ผ่านระบบออนไลน์หรือแอฟพริเคชั่น เป็นต้น

รวมถึงการสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรก็เป็นสิ่งสำคัญตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย) ได้เสนอขอให้เพิ่มอัตรากำลังด้านต่างๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการ เพราะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในบางสาขาวิชา ซึ่งขณะนี้ยังขาดการพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะด้าน ซึ่งในเรื่องนี้ตนก็รับไว้ แล้วจะไปดูในส่วนงบประมาณปีต่อไปว่าจะสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้าง ซึ่งจะนำข้อคิดเห็นและสภาพปัญหาดังกล่าวหารือกับคณะทำงาน ผู้บริหาร สำนักงานกศน.เครือข่ายและผู้ที่เกี่ยวข้อง ถึงแนวทางในการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย) ให้มีความพร้อมอย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป”รมช. กล่าวในที่สุด!!

################################