โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว สานสัมพันธ์ชุมชนในท้องถิ่น

…..นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้คณะกรรมการสภานักเรียนพร้อมด้วยครูที่ปรึกษา ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว กับทางโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วและชุมชน / หน่วยงานต่างๆ ในอำเภอแม่สอด โดยมีนายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธี “การลงแขก” ซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาความร่วมมือแบบเสริมพลังกัน รวมทั้งเป็นพื้นฐานวิธีรวมกลุ่มเรียนรู้เพื่อสร้างส่วนรวมด้วยกันในรูปแบบต่างๆ ของชุมชนทุกระดับ และเป็นทุนทางสังคมอย่างหนึ่งที่บ่งชี้ความมีสุขภาวะเข้มแข็งของความเป็นส่วนรวมได้ อีกทั้งยังสานสัมพันธ์กับชุมชนในท้องถิ่นของตนเองอีกด้วย ณ บริเวณแปลงสาธิตการทำนาข้าวอินทรีย์โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

สมภพ ข่าว TV ONLINE รายงาน