นายวันชัย คงเกษม ผวจ.รอ. มอบหมายให้ นายเลิศบุศย์ กองทอง รอง ผวจ.รอ. เป็นประธานการประชุม “คณะทำงานฝ่ายรับเรื่องราวเรียนร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 7/2562”

0
54

– วันที่ 31 ก.ค. 2562 เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผวจ.รอ. มอบหมายให้ นายเลิศบุศย์ กองทอง รอง ผวจ.รอ. เป็นประธานการประชุม “คณะทำงานฝ่ายรับเรื่องราวเรียนร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 7/2562” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
เพื่อติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์จากส่วนราชการที่มีเรื่องร้องเรียนครบกำหนดรายงาน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมฯ รับทราบ โดยมีนายวีระวัฒน์ เถระวัลย์ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ สิงคะกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และส่วนราชการ หน่วยงาน เข้าร่วมชี้แจง เพื่อรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องค้างดำเนินการจากคราวประชุมฯ ครั้งที่แล้ว ว่าดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด และเรื่องค้างดำเนินการที่ครบกำหนดรายงาน แต่ยังไม่สามารถยุติเรื่องได้ ต่อคณะทำงานฯ
สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.ค.62) ดังนี้ 1. เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนในระบบทั้งหมด 4,966 เรื่อง ทุกส่วนราชการได้ร่วมกันแก้ไขจนเป็นที่ยุติ จำนวน 4,800 เรื่อง คิดเป็น 96.66 %
2. เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการ 166 เรื่อง คิดเป็น 3.34%
ซึ่งส่วนใหญ่เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการนั้น ส่วนราชการเจ้าของเรื่องได้ชี้แจงต่อที่ประชุมรับว่าจะเร่งรัดดำเนินการจนได้ข้อยุติให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้กำชับให้ส่วนราชการที่มีเรื่องร้องเรียนคงค้างดำเนินการเร่งรัดให้แล้วเสร็จตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดแล้วรายงานผลให้จังหวัดทราบ เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนทุกคน