กฎบัตรนครสวรรค์ นำเสนอแนวคิดการพัฒนาเมืองนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติภาคกลางตอนบน

0
112

กฎบัตรนครสวรรค์ : นำเสนอแนวคิดการพัฒนาเมืองนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติภาคกลางตอนบน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เสริมสร้างรายได้ท้องถิ่น

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ในฐานะประธานกฎบัตรนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมกฎบัตรนครสวรรค์ เรื่อง แนวทางการพัฒนาเมืองนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติภาคกลางตอนบน โดยเป็นหนึ่งในสาขาการพัฒนาของกฎบัตรนครสวรรค์ ที่ได้ดำเนินการจัดการประชุมอย่างทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากในทั้ง 10 สาขา เพื่อนำมาพิจารณากรอบแนวทาง มาจำนวน 5 ครั้ง

ในการประชุมดังกล่าวนี้จัดให้มีการแสดงสื่อศิลปะ โดย อาจารย์ศักดิ์สิริ มีสมสืบ ศิลปินแห่งชาติ
การแสดงดนตรีคลาสสิคร่วมสมัย. การเสวนาพิเศษเรื่อง แนวทางการพัฒนาเมืองนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติภาคกลางตอนบน ซึ่งคณะวิทยากรประกอบด้วย อาจารย์ศักดิ์สิริ มีสมสืบ ศิลปินแห่งชาติ อาจารย์วัฒนโชติ ตุงคะเตชะ ศืลปิน รองศาตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ อาจารย์กิตติศักดิ์ แก้วดุก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ และคุณสันติ คุณาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสวรรค์ อีกทั้งการบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานรองรับเจตนารมณ์การพัฒนาตามกฎบัตรนครสวรรค์(การเพิ่มความสามารถการเชื่อมต่อ/การเพิ่มความสามารถการเข้าถึง/การยก ทางกายภาพสนับสนุน Medical Hub/การออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูท่าข้าวกำนันทรงเป็นศูนย์ประชุมและศูนย์ศิลปะนานาชาติ) โดย อาจารย์ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย และการแบ่งกลุ่ม 10 สาขา เพื่อพิจารณา ทบทวน ค่าเป้าหมายและพิจารณาการจัดตั้งคณะกรรมการกฎบัตรรายสาขา

โดยกฎบัตรนครสวรรค์ เป็นการพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่เพื่อการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม เป็นเจตนารมณ์ร่วมกันของสังคมทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อกำหนดอนาคตของเมือง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทิศทางการพัฒนาเมือง การพัฒนาพื้นที่ และกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองนครสวรรค์ไปสู่ความยั่งยืน ใน 10 สาขา ได้แก่ สาขาไมซ์และเศรษฐกิจสีเขียว สาขาอุตสาหกรรมสีเขียว สาขาคมนาคมสีเขียว สาขาเกษตรและอาหารปลอดภัย สาขาโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว สาขาพลังงานสีเขียว สาขาที่อยู่อาศัย สาขาสวนสาธารณะ พื้นที่สาธารณะ และพื้นที่สีเขียว สาขาการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและการสนับสนุนการปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนดั้งเดิม และสาขาสุขภาพและสุขภาวะ ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลนครนครสวรรค์ได้ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อนำเสนอแนวคิดการจัดทำกฎบัตรนครสวรรค์ และรับฟังข้อคิดเห็นจากกลุ่มสาขา และภาคส่วนต่างๆ ในท้องถิ่นเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป