a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“ราชทัณฑ์ จัดการแข่งขันกีฬาผู้ต้องขังนายกสมาคมมวยร่วมสนับสนุน!!

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จังหวัดปทุมธานีพันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ ร่วมกับกรมพลศึกษา จัดพิธีเปิดโครงการการแข่งขันกีฬาผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ 2562

พร้อมด้วยนายพัชระ ตั้งพานิช ผู้อำนวยการสำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา ผู้แทนอธิบดีกรมพลศึกษาร่วมเป็นประธานในพิธีดังกล่าว โดยกรมราชทัณฑ์มีนโยบายในการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อคืนคนดีสู่สังคม โดยให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน จัดการแข่งขันกีฬาให้กับผู้ต้องขัง ประกอบด้วย 4 ชนิดกีฬา ได้แก่

1.กีฬาฟุตซอล
2.กีฬาวอลเลย์บอล
3.กีฬาเซปักตะกร้อ
4.กีฬาเปตอง

เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังทุกเพศ ทุกวัย ตลอดจนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลักษณะนิสัย สร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเองและสังคม

ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ ได้กำหนดจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับภาคกลาง โดยได้รับการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาจากกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้งกรรมการตัดสินในแต่ละชนิดกีฬาจากกรมพลศึกษาอีกด้วย

พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการแข่งขันกีฬาผู้ต้องขังรอบชิงชนะเลิศที่จัดขึ้นแล้ว กรมราชทัณฑ์และทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ยังได้รับเกียรติจากนายพิชัย ชุณหวชิร นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย อุปนายก เลขาธิการ นักมวยสมัครเล่นทีมชาติไทย พร้อมคณะฯให้เกียรติเดินทางมาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว

พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา เยี่ยมชมการเรียนการสอนด้านกีฬาของทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ซึ่งเป็นเรือนจำเฉพาะทางด้านกีฬาของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งถือว่าการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนจะเป็นแรงผลักดันให้ผู้ต้องขังสามารถกลับตนเป็นคนดีเพื่อให้สังคมภายนอกยอมรับและให้โอกาสต่อไป!!

#ประชาสัมพันธ์กรมราชทัณฑ์!!

##############################