วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00น. นายบุญมี แท่นงาม เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม และเกษตรอำเภอ ที่มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2562 ร่วมรับฟัง Conference แนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อลดรอบการทำนาในฤดูนาปรัง ด้วยการพักการทำนา สลับเปลี่ยนไปปลูกพืชทางเลือกอื่น สร้างรายได้จากการปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกข้าว โดยดำเนินการในพื้นที่ 51 จังหวัด พื้นที่เป้าหมาย 200,000 ไร่ โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตพืชทดแทนให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 1,000 บาทต่อไร ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ ดังกล่าวต่อไป