ประกาศอำเภอเมืองนครสวรรค์

แจ้งการขยายเวลารับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

ด้วยอำเภอเมืองนครสวรรค์จะเปิดให้มีการรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ระหว่างวันที่ 22 – 31 กรกฎาคม 2562 (ในเวลาราชการ) เฉพาะผู้มีทะเบียนบ้านในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์

จึงขอเชิญประชาชนผู้สนใจสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน904 วปร. สามารถลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครสวรรค์ ตามวันและเวลาดังกล่าว