a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“ศาลยุติธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562!!

วันนี้ (22 ก.ค.62) นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา นำคณะผู้พิพากษาผู้บริหารศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม ตลอดจนข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบและใกล้เคียงอาคารศาลฎีกาซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

นอกจากนี้ประธานศาลฎีกายังเป็นผู้นำกล่าวคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ ว.ป.ร. ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและพี่น้องคนไทยมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง และ รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ศาลยุติธรรมมีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ ว.ป.ร. มาสืบสานขยายแนวคิดในเรื่องของจิตอาสาไปสู่ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้เกิดการพัฒนาของพื้นที่ต่าง ๆ ในขอบเขตทั่วประเทศ เกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจของประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืนยาวนานสืบต่อไป”

จากนั้นประธานศาลฎีกา และคณะผู้บริหารศาลยุติธรรมร่วมกันปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน “รวงผึ้ง” ที่บริเวณศาลฎีกา ถนนราชดำเนินใน เขตพระนคร กรุเทพมหานคร!!

#ประชาสัมพันธ์ศาลยุติธรรม!!