“กรมราชทัณฑ์ จับมือกับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาความรู้ด้านอาชญาวิทยา”

วันที่ 22 ก.ค.62 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 กรมราชทัณฑ์ จ.นนทบุรี พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ ร่วมกับ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านอาชญาวิทยา ทัณฑวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและงานราชทัณฑ์ผ่านการวิจัย การฝึกอบรม และการจัดการศึกษา รวมทั้งได้เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาฯ และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาฯ ที่ประกอบไปด้วยภาคปกติ ภาคพิเศษ และหลักสูตรนานาชาติให้กับบุคลากรกรมราชทัณฑ์ โดยมี ดร.อายุตม์ สินธพพันธุ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ฝ่ายบริหาร) และรองศาสตราจารย์ ดร.โธมัส กวาดามูซรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ ให้เกียรติร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ และนายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ฝ่ายวิชาการ) ดร.พัชราภรณ์ ศโรภาส ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยา และ ดร.ศุภกร ปุญญฤทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในพิธีฯ

พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ กล่าวอีกว่า กรมราชทัณฑ์ให้ความสำคัญกับการศึกษา การวิจัย การฝึกอบรม เพื่อยกระดับความรู้ด้านอาชญาวิทยา ทัณฑวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและงานราชทัณฑ์ ให้พัฒนามากยิ่งขึ้นและสามารถนำองค์ความรู้ดังกล่าวมาพัฒนาภารกิจกรมราชทัณฑ์ด้านต่างๆ ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์ให้มีความรู้ความสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้บังเกิดผลทางราชการได้อย่างดียิ่ง ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย “4Sกรมราชทัณฑ์”นโยบายประจำปี พ.ศ. 2562 ของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ซึ่งเป็นนโยบายที่เน้นหนักเรื่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้ความสำคัญในด้านบุคลิก การวางตน การให้บริการแก่ประชาชน และการดูแลผู้ต้องขังอย่างเหมาะสม ซึ่งแต่ละ S มีความหมายดังนี้ 1.Smart เน้นการสร้างบุคลิก ความรอบรู้ เฉลียวฉลาดแก่เจ้าหน้าที่ 2.Strong คือ ความมีระเบียบ เข้มแข็งทั้งภายนอกภายใน 3.Service คือ ดูแลเอาใจใส่ผู้ต้องราชทัณฑ์และพัฒนาการบริการแก่ประชาชน 4.Success คือ สามารถคืนคนดีสู่สังคมได้ โดยความร่วมมือในครั้งนี้ จะสามารถพัฒนาบุคลากรกรมราชทัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป!!

#ประชาสัมพันธ์กรมราชทัณฑ์!!

##############################