“ฝนหลวงจัดอบรมด้านการดัดแปรสภาพอากาศระดับอาเซียน เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน !!

0
69

“ฝนหลวงจัดอบรมด้านการดัดแปรสภาพอากาศระดับอาเซียน เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน !!

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมรับมือแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อน้ำเพื่อการเกษตรและน้ำอุปโภคบริโภคโดยเร่งปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องเกษตรกรและประชาชนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด พร้อมทั้งพัฒนาความรู้และทักษะของผู้ปฏิบัติงานฝนหลวง ให้สามารถปฏิบัติงานรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา11.00 น.นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมด้านการดัดแปรสภาพอากาศประจำภูมิภาคอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2562 ASEAN Training on Weather Modification 2019: Understanding of Cloud Nature and Weather Modification for Water Resources Management ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอมารีหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมกล่าวว่า จากปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย และการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ส่งผลให้เกษตรกร ประชาชน พื้นที่การเกษตร พื้นที่ป่าได้รับความเสียหายจากปัญหาดังกล่าวนั้น การดัดแปรสภาพอากาศจึงเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในการแก้ไขในระยะยาว ซึ่งประเทศไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งโครงการฝนหลวงขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน ตลอดจนการนำศาสตร์พระราชาตำราฝนหลวงพระราชทานมาใช้ ในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านต่างๆ เช่น ปัญหาหมอกควันไฟป่า ปัญหาฝุ่นละอองในอากาศอีกด้วย

ด้านนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีภารกิจในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับพื้นที่การเกษตร เติมน้ำในแหล่งน้ำและอ่างเก็บน้ำที่สำคัญ บรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการของประเทศ เพื่อปฏิบัติภารกิจดังกล่าวและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและภาวะโลกร้อนที่ส่งผลให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล และทำให้มีการขยายพื้นที่เกษตรกรรมและการเปลี่ยนประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจึงพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีฝนหลวงและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้สามารถปฏิบัติการฝนหลวงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมสัมมนาและฝึกอบรมในด้านที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง

สืบเนื่องจากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศในประเทศไทย ที่ผู้แทนประเทศอาเซียนรวมทั้งประเทศจีน เกาหลีใต้ และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ได้ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีการดัดแปรสภาพอากาศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจึงจัดการฝึกอบรม ASEAN Training on Weather Modification 2019 ในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความรู้ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านการดัดแปรสภาพอากาศร่วมกัน โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 45 คน จาก 9 ประเทศ ประกอบด้วย นักวิทยาศาสตร์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรของไทย นักอุตุนิยมวิทยาและ การดัดแปรสภาพอากาศจากประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และประเทศที่อยู่ระหว่างการดำเนินความร่วมมือและเป็นเครือข่ายด้านการดัดแปรสภาพอากาศกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้แก่ประเทศศรีลังกา มองโกเลีย และเกาหลีใต้ และได้รับเกียรติจากวิทยากรในการฝึกอบรมประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก องค์การอุตุนิยมวิทยาจีน และจากหน่วยงานที่มี ความร่วมมือกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) ความรู้พื้นฐานด้านการดัดแปรสภาพอากาศ เกี่ยวกับพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเมฆฟิสิกส์ 2) การวิจัยด้านการดัดแปรสภาพอากาศ เมฆฟิสิกส์ แบบจำลองการเกิดเมฆ และการออกแบบการวิจัย 3) เทคโนโลยีการดัดแปรสภาพอากาศ ด้วยเทคโนโลยีทางเลือก เช่น การใช้จรวดและเครื่องพ่นสารจากภาคพื้นดิน และการใช้พลุดูดความชื้น รวมทั้ง มีการหารือแนวทางในการดำเนินความร่วมมือด้านการดัดแปรสภาพอากาศเพื่อการบริหารจัดการน้ำในภูมิภาค ซึ่งคาดว่าจะนำไปสู่การพัฒนาความรู้ด้านการดัดแปรสภาพอากาศ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้และเทคนิคการดัดแปรสภาพอากาศที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ และรับมือกับเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดีต่อไป นายสุรสีห์ กล่าวทิ้งท้าย!!

#กรมฝนหลวงและการบินเกษตร!!

###########################