a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดทำโครงการสร้างความรักความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคม ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง ประจำปีงบประมาณ 2562 !!

เมื่อวันที่ 22 ก.ค.62 เวลา 09.00น. โดย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ. รมน.จังหวัด ป.ข.พร้อมด้วย พ.อ. สุรชัย สังข์แก้ว หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัด ป.ข. และ พ.อ.อิทธิกร ศิริวัลย์ เจ้าหน้าที่ กอ. รมน.จังหวัด ป.ข.

จัดทำโครงการสร้างความรักความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคม ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายพสิน พัฒนปนชัย ประธานศูนย์ ศพก. อ.กุยบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านมะซาง หมู่ 3 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรีจ.ประจวบคีรีขันธ์ มีประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน !!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

###############################