a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg 2f6453e08ff89a755590b4f879277842.jpg 424b445a3cd1b494ce0492b83edc7943.jpg

กฎบัตรนครสวรรค์เชิญร่วมพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาบ้านเรา : ประชุมชี้แจงแนวคิดการดำเนินโครงการกฎบัตรนครสวรรค์ สาขาอุตสาหกรรมสีเขียว
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุม 3/3 เทศบาลนครนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ในฐานะประธานกฎบัตรนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมเพื่อชี้แจงแนวคิดการดำเนินโครงการกฎบัตรนครสวรรค์ และรายละเอียดในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมสีเขียว(Green Industry) ให้แก่ผู้แทนภาคอุตสาหกรรม มีผู้เข้าร่วมการประชุมการชี้แจง

ประกอบด้วย นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ ทันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ทันตแพทย์สมยศ นะลำเลียง ประธานหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนบริษัท หน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

โดยกฎบัตรนครสวรรค์ เป็นการพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่เพื่อการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม เป็นเจตนารมณ์ ร่วมกันของสังคมทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อกำหนดอนาคตของเมือง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทิศทางการพัฒนาเมือง การพัฒนาพื้นที่ และกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองนครสวรรค์ไปสู่ความยั่งยืน ใน 10 สาขา ได้แก่ สาขาไมซ์และเศรษฐกิจสีเขียว สาขาอุตสาหกรรมสีเขียว สาขาคมนาคมสีเขียว สาขาเกษตรและอาหารปลอดภัย สาขาโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว สาขาพลังงานสีเขียว สาขาที่อยู่อาศัย สาขาสวนสาธารณะ พื้นที่สาธารณะ และพื้นที่สีเขียว สาขาการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและการสนับสนุนการปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนดั้งเดิม และสาขาสุขภาพและสุขภาวะ ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลนครนครสวรรค์ได้ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อนำเสนอแนวคิดการจัดทำกฎบัตรนครสวรรค์ และรับฟังข้อคิดเห็นจากกลุ่มสาขา และภาคส่วนต่างๆ ในท้องถิ่นเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำรายละเอียดแนวทางเพื่อร่วมกันดำเนินกฎบัตรนครสวรรค์ในขั้นตอนต่อๆ ไป
ทั้งนี้ในส่วนของอุตสาหกรรมสีเขียว มีวัตถุประสงค์ให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

“อุตสาหกรรมสีเขียว คือ อุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความรับผิดชอบ ต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร”