ร้อยเอ็ดเปิดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการนักการเมือง นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

0
86

ร้อยเอ็ดเปิดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการนักการเมือง นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

วานนี้ (วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒) เมื่อเวลา o๙.๓๐ น. นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการนักการเมือง นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
นายธีระพงษ์ จันทะวงษ์ นายกยุวพุทธิกสมาคมร้อยเอ็ด กล่าวขอบคุณประธานในพิธี และกล่าวว่า โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ นักการเมือง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในเทศกาลเข้าพรรษาของจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดเป็นประเพณีมาเป็นประจำทุกปี ซึ่งการดำเนินงานนั้นได้กำหนดจัดเป็น ๒ ช่วง คือ ในช่วงเทศกาลนอกพรรษากำหนดจัดเฉพาะในวันอาทิตย์ สถานที่กำหนดจัดตามวัดต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและวัดตามอำเภอรอบนอก จัดเป็น ปีที่ ๑๑ และในช่วงในเทศกาลเข้าพรรษาจัดในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ จำนวน ๑๘ ครั้ง โดยปีนี้จัดเป็นปีที่ ๑๙ สำหรับการจัดโครงการฯ ในปีนี้กำหนดจัดในระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๘ ครั้ง ซึ่งใช้สถานที่ของวัดในเขตทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นอกเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และตามอำเภอต่างๆ โดยยุวพุทธิกสมาคมร้อยเอ็ด ชาวคุ้มวัดต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดตลอดทั้งพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดได้ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ดได้มีความเมตตาในการส่งเสริมสนับสนุนโครงการฯ โดยพิจารณาพระสงฆ์เพื่อเป็นพระวิทยากร แสดงพระธรรมเทศนาในแต่ละครั้ง
ปัจจุบัน การดำเนินงานของโครงการฯได้รับความร่วมมือ และการตอบรับจากหน่วยงานราชการสถานศึกษาได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการนักการเมือง นักเรียน นักศึกษาตลอดทั้งประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมโครงการอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้ให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณตลอดมาและสมควรที่ได้รับการขอบคุณหลายฝ่าย ได้แก่ คณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งในและนอกเขตทศบาลเมืองร้อยเอ็ดทุกแห่ง ส่วนราชการต่าง ทั้งภาครัฐและเอกชนทุกแห่ง สำนักงานจังหวัด และวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการฯ
/////////////Service. new//////////ชมรมสื่อออนไลน์ IT
ศรีไพร ทูลธรรม :: ผู้สื่อข่าว
สำนักข่าว/”จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ”ประจำ”จังหวัดร้อยเอ็ด
:;สมนึก บุญศรี :: ประธานชมรมสื่อออนไลน์ IT.@ก้า วิเศษ นันทะศรี k.