โรงเรียนสระงาม จัดอบรมนักเรียนโครงการรู้พิษภัย รู้ห่างไกลยาเสพติด

0
133

โรงเรียนสระงาม ต.ห้วยใหญ่ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ จัดอบรมนักเรียนโครงการรู้พิษภัย รู้ห่างไกลยาเสพติด      วันที่ 21 ก.ค. 2562    นางเย็นฤดี  พูลพจน์ ผอ.โรงเรียนสระงาม ต.ห้วยใหญ่ อ.หนองบัว จว.นครสวรรค์ พร้อมคณะครู ร่วมกับ อบต.ห้วยใหญ่ และกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ห้วยใหญ่ จัดอบรมนักเรียนโรงเรียนสระงาม ระดับชั้น ป.4 – ม.3 โรงเรียนสระงาม ได้เห็นความสำคัญเด็กและเยาวชน ถือเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต จากสภาพการเปลั่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี่ ส่งผลให้ปัญหายาเสพติดในประเทศไทยกำลังทวีความรุนแรง และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มลูงขึ้นอย่างรวดเร็ว การแก้ไขปัญหายาเสพติดจำเป็นต้องอาศัยกำลังจากทุกฝ่ายช่วยกระตุ่นรณรงค์เพื่อให้ปัญหายาเสพติดหมดสิ้นไป

โดยโรงเรียนสระงามร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ห้วยใหญ่ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดที่ถูกต้องให้กับนักเรียน การอบรมนี้สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้นักเรียนในวัยเสี่ยง เพื่อสร้างเครือข่ายนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อสร้างความเข็มแข็งในสถานศึกษาในการป้องกันยาเสพติด เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ในการควบคุม ดูแลและป้องกันปัญหาดังกล่าว จะช่วยให้นักเรียนและบุคคลภายในครอบครัวปลอดภัยจากยาเสพติด อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติและเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง พิธีเปิดการอบรม นายจักริน มงคล นายก
อบต.ห้วยใหญ่ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ห้วยใหญ่ เป็นประธานเปิดการอบรม นางเย็นฤดี พูลพจน์ ผอ.โรงเรียนสระงาม กล่าวรายงานในการอบรม ผู้ร่วมงานนายรุ่ง เกษวิทย์ ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.ห้วยใหญ่ นางพิกุล สุบินตา แพทย์ประจำตำบลห้วยใหญ่ วิทยากรในการอบรม ทีม ร.ต.ท.โสภณ กองแก้ว ครูวิทยากรจากศูนย์ขวัญแผ่นดิน ร.ต.ท ประเทิอง สินโน รอง สว.(ป)สภ.เก้าเลี้ยว ร.ต.ท.นิกร ยะรินทร์ รอง สว(ป)สภ.ท่าตะโก นางสาวอัจฉรา สุหิรัญ พยายาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ศูนย์ส่งเสริมสุจภาพหนองปลิง อ.เมือง นครสวรรค์ วิทยากร อบจ.นครสวรรค์ จาก ภ.จว.นครสวรรค์ จากสาธารณสุข จ.นครสวรรค์
ภาพ/ข่าว ร.ต.ท.นิกร ยะรินทร์