โรงเรียนวัดคลองยาง จัดโครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด

0
104

โรงเรียนวัดคลองยาง ต.บางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ จัดให้มีโครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด หลีกเลี่บง ป้องกัน ต่อต้านสุรา และบุหรี่ เมื่อวันที่ 19 ก.ค.2562 นายวุฒิ ต่อพันธุ๋ ผอ.โรงเรียนวัดคลองยางและคณะครูจัดให้มีการอบรมนักเรียนในโครงการหลีกเลี่ยง ป้องกัน ต่อต้านสุราและบุหรี่ มีนักเรียนในโรงเรียน ระดับ ป.4 – ม.3 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการอบรมจาก อบต.บางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนตะหนักถึงพิษภัย ปัญหา การแพร่หลายของยาเสพติด รู้ถึงสาเหตุ อาการ วิธีป้องกัน วิธีหลีกเลี่ยงไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่เข้าไปเสพบุหรี่ หรือดื่มสุราเครื่องดองของเมา พิธีเปิดการอบรม จ.ส.ต.สมโภชน์ แก้วทองคำ ปลัด อบต.บางเคียน รรท.นายก.อบต.บางเคียน เป็นประธานเปิดการอบรม นาวุฒิ ต่อพันธุ์ ผอ.รร.วัดคลองยาง กล่าวรายงาน ในโครงการนี้ อบต.บางเคียน สนับสนุนโครงการ วิทยากรการอบรมได้วิทยากรซื่งเป็นวิทยากรเคยทำงานกับศูนย์ขวัญแผ่นดิน โรงเรียนวิวัฒนพลเมือง วิทยากร อบจ.นครสวรรค์ ครูตำรวจแดร์ ( D.A.R.E. ) ทีมวิทยากร ร.ต.ท.โสภณ กองแก้ว ข้าราชการตำรวจบำนาญ สภ.เก็าเลี้ยว. ร.ต.ท.ประเทือง สินโน รอง สว.(ป) สภ.เก้าเลี้ยว. ร.ต.ท.นิกร ยะรินทร์ รอง สว.(ป)สภ.ท่าตะโก น.ส.จิราพร สินธพรหม จนท.สาธารณสุข รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.หัวงิ้ว อ.พยุหะคีรี นครสวรรค์

การอบรมนี้วิทยากรทุกคนมีความรู้ นำความรู้มาสอน มาแนะนำ ให้เด็กนักเรียนเยาวชนจะได้มีความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันตัวเองและผู้ใกล้ชิด รู้ถึงการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากสุรา บุหรี่ และสามารถนำคว่มรู้ที่ได้รับไปประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ ปัญหาคนติดสุรา ติดสูบบุหรี่ ในหมู่บ้านชุมชน ป้องกันปัญหา ความรุ่นแเงในสังคมต่อไป