เวลา 16.30น.วันที่ 16 ก.ค.2562 ที่ลานสาเกตุนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม  ผวจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานประเพณีสืบสานตำนานเทียนพรรษา 101 ประจำปี 2562 ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด องค์การหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกขน สถานศึกษา พ่อค้าประชาชน ชาวจังหวัดร้อยเอ็ดจัดขึ้น

นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดกล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ เป็นการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการปวารณาตน เป็นพุทธมามะกะ ปฏิบัติศีลก่อให้เกิดความสามัคคีของประชาชนทุกภาคส่วน อันเป็นคุณธรรมที่พึงปรารถนาของสังคม โดยการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบง่าย ประหยัด และสะท้อนถึงวิถีชีวิตแต่งแต่โบราณกาลนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอีกทางหนึ่งด้วย

 

กิจกรรมในงานประกอบด้วยการแกะสลักเทียนพรรษา การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับงานประเพณีเข้าพรรษา การประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา 14  ขบวน

การประดับตกแต่งต้นเทียนพรรษา การตกแต่งซุ้มออกพรรษา การกล่าวคำปฏิญาณตนของผู้สมัครใจงดเหล้า งดบุหรี่ ปฏิบัติศีล 5 ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนชมรมห้างร้านต่างๆร่วมแรงร่วมใจบริจาคทรัพย์เพื่อจัดขบวนแห่เทียนพรรษาอย่างเต็มที่

///////////

โชติกา/ภาพ/ข่าว

0956628047