ในวันนี้วันจันทร์ที่(15 กรกฎาคม 2562) เมื่อเวลา 09.00 น.นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบหมายให้ นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม​ ​Kick​ Off​ การดำเนินงาน​ พชอ.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด​ สู่การป้องกันโรคไข้เลือดออก​ ประจำปี​ 2562
«»ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันโรคติดต่อนําโดยยุงลาย(พชอ).อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยการดำเนินงานของ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดและคณะพร้อมด้วย17หน่วยงาน 15 ชุมชน 221 หมู่บ้าน ของอำเภอเมืองร้อยเอ็ด!!!
«»โดยมีวัตถุประสงค ์ที่จะส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันโรคติดต่อนําโดยยุงลายได้แก่โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกาและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย โดยทั้งสองฝ่ายได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกัน
«»ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนําโดยยุงลายด้วยการจัดการสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่ 7 ร.ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันสื่อสารประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนําโดยยุงลายในหลาดหล่นช่องทาง,และทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะ พันธุ์ยุงลาย
ดังนั้นนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดประธาน ได้นำกล่าว กับพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขในความพร้อมเพียงและสมานสามัคคีกัน เป็นกำลังของ หน่วยงานและขอชมเชยและได้นำกฎระเบียบคำ ปฏิญาณตนอาทิได้แก่ การปรบมือเป็นระยะระยะและ เก็บบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบไม่เป็นที่พักเกาะอาศัยของยุงลาย,เก็บน้ำให้มีฝาปิดมิดชิดและสำรวจภาชนะน้ำขังทุก 7 วันเพื่อป้องกันไม่ให้มีลูกน้ำยุงลาย,เก็บขยะสิ่งปฏิกูลและภาชนะรอบบ้าน ไม่ให้มีน้ำขังทุกวันอย่างต่อเนื่องและตลอดไป ผู้สื่อข่าวได้แจ้งใน ช่วงท้าย สุดท้ายนายเลิศบุศย์ กองทอง กล่าวเน้นย้ำว่าจังหวัดร้อยเอ็ดจะต้องสามารถที่จะป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายเป็นสาเหตุไข้เลือดออก ได้เป็นตัวอย่างที่ดีของจังหวัดอื่นๆ พร้อม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนําโดยยุงลายระหว่างนายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด กับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเทศบาลตำบลสีแก้ว เทศบาลตำบลปอภารเทศบาลตำบลโนนตาล.องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน . องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง . องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น..องค์การบริหารส่วนตำบลนา โพธิ์ . .องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์.. องค์การบริหารส่วน ตำบลเมืองทององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว..องค์การบริหารส่วนตำบลแคนใหญ่..องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง.!!บริหารส่วนตำบลหนองแวง..องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง“อำเภอเมืองร้อยเอ็ดและประธานอาสาสมัครอำเภอ ร้อยเอ็ดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ทำขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อวันที่(15 กรกฎาคม 2562)»ระหว่าง อำเภอเมืองร้อยเอ็ดกับส่วนราชการ 17 หน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา และขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนําโดยลงรายได้แก่โรคไข้เลือดออก»โรคติดเชื้อไวรัสซิกาและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย โดยทั้งสองฝ่ายได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันดังต่อไปนี้

1. ข้อตกลงความร่วมมือ
»1.1 ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนําโดยยุงลายโดยการจัดการสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่ 7 ร ได้แก่ โรงเรือน โรงธรรม โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม โรงงานและสถานที่ราชการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายให้ทุกพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลาย
»1..2 ทั้งสองฝ่ายจะร่วมการสื่อสารประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนําโดยยุงลายในหลากหลายช่องทางให้สอดคล้องกับความต้องการเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยผ่านหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
»1.3 ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
2. ระยะเวลาการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลง บันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลา 4 ปีนับแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงและเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วไม่ปรากฏว่ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ให้ถือว่าบันทึกข้อตกลงลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
3. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกข้อตกลง
หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันโดยต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนและให้ถือว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้
4. การยกเลิกความร่วมมือในบันทึกข้อตกลง หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะยกเลิกข้อความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ให้เป็นให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันโดยต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
5. การลงนามบันทึกข้อตกลง
บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันทั้งสองฝ่ายได้พิจารณาข้อความในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้โดยละเอียดแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาจำนงของทั้งสองฝ่ายจึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานและต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ.»
ในครั้งนี้ นาย เลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติ เดินเยี่ยมชมบูธที่สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ดได้จัดเตรียมไว้ในงานนี้ ที่ห้ามพลาดคือการแสดงจริงของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดในการกำจัดยุงลายในวันนี้!!!

# ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้”.
////////////////////////// MOU
ภาพ//ข่าว #ศรีไพร ทูลธรรม ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว,สื่อ- ประชาสัมพันธ์งานอสมอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ”ผู้นำอช.อำเภอเมืองร้อยเอ็ดประจำจังหวัดร้อยเอ็ดรายงานแจ้งข่าว เมืองร้อยเอ็ดขอรับพี่น้อง!!