“ผลงาน BIOMETRICS ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง!!

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดทำโครง การบริหารจัดการฐานข้อมูลภาพถ่ายใบหน้า และลายพิมพ์นิ้วมือแบบบูรณาการทั่วประเทศเพื่อพัฒนาประสิทธิ ภาพงานตรวจคนเข้าเมือง การสกัดกั้นบุคคลต้องห้ามเข้าราชอาณาจักร บุคคลเฝ้าระวัง บุคคลตามหมายจับในการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร โดยการจัดเก็บและตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อความมั่นคงของประเทศ และการให้บริการงานตรวจคนเข้าเมือง

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้นำระบบ BIOMETRICS (ภาพถ่ายใบหน้าและลายพิมพ์นิ้วมือ) จัดเก็บข้อมูลและตรวจสอบบุคคลเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2562   รวม 7,570,936 คน ดังนี้

-เดินทางเข้าราชอาณาจักร 4,607,006  คน
-เดินทางออกนอกราชอาณาจักร 2,963,930  คน

ตรวจพบและจับกุมการกระทำความผิดปลอมแปลงเอกสาร,บุคคลตามหมายจับ, บุคคลเฝ้าระวัง (Blacklist/Watchlist), อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด (Overstay)  ดังนี้

ปลอมแปลงเอกสาร 14 ราย

หมายจับ 141 ราย

บุคคลต้องห้ามเข้าราชอาณาจักร 141ราย

บุคคลเฝ้าดู 66 ราย

การอนุญาตสิ้นสุด 7,417 ราย!!

#ทีมงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ5 :พ.ต.ต.หญิงพัชรี ศรีเผือก สว.ฝอ.5 บก.อก.สตม.:สายด่วน 1178!!

###############################