ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด แถลงข่าวเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศ ระหว่างวันที่ วันที่ 7-10 สิงหาคมนี้

0
115
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

วันนี้ (15 กรกฎาคม 2562) เวลา 10.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติในการแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ” ณ ห้องวีนัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

โดยมีนายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมแถลงข่าว

ทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 (ระดับประเทศ) ในระหว่างวันที่ 7 – 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ศักยภาพ และขีดความสามารถในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบ ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการศึกษา และมุ่งเน้นการรวมพลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้แถลงแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาระดับประเทศ ปี 2562

//////////

Cr. ภาพ/ข่าว/(ป.อ๊อฟ)