วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 นายชัชวาล ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 33 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินการอบรม ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2562 มีผู้สำเร็จการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 46 คน ณ ห้องประชุมนายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ วิทยาเขตนครสวรรค์
ภาพ/ข่าว จาก น.ส.ศุภาณีฆ์ เจตน์เกษตรกรณ์ นักประชาสัมพันธ์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์