“กิจกรรมลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

0
195

“กิจกรรมลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

วันที่ 11 กรกฏาคม 2562 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่สลิด ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อนางสาววทัญชลี สอนกอง ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 107 คน ครูประจำการจำนวน 6 คน ครูอัตราจ้างจำนวน 2 คน ครูธุรการจำนวน 1 คน ตามที่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอบ้านตาก ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างส่วนราชการภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ภาครัฐวิสาหกิจ ทุกแห่งในอำเภอบ้านตาก “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”โดยมีกิจกรรมรณรงค์ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกรวมถึงงดใช้โฟมบรรจุอาหารเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนและการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคตแล้วนั้น ทางโรงเรียนก็ได้เล็งเห็นถึงปัญหาขยะจากถุงพลาสติกที่มาจากผู้ประกอบการร้านค้านำมาใส่อาหารให้กับนักเรียน จึงได้ประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียนและได้จัดทำ MOU เพื่อลดปริมาณขยะซึ่งย่อยสลายยากและเกิดมลภาวะเป็นพิษและเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยไม่จำหน่ายอาหารขยะ ขนมอาหารที่บรรจุด้วยถุงพลาสติก ถุงกระดาษในโรงเรียนโดยแจ้งนโยบายของโรงเรียน โดยขอความร่วมมือจากผู้จำหน่ายขนม อาหาร จำหน่ายขนม อาหารที่ดีมีคุณภาพ เหมาะกับกับวัยของนักเรียน และเน้นภาชนะในการห่อขนมเป็นใบตองซึ่งหาได้ในท้องถิ่นมาเย็บเป็นกระทงใส่อาหารและให้เด็กเตรียมแก้วน้ำส่วนตัวโดยไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านค้าและนักเรียนได้เป็นอย่างดี

สมภพ สนพท./ ข่าว TV ONLINE รายงาน