พลเอกสำเริง ศิวาดำรงค์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณพระยาพิชัยดาบหัก และพิธีอัญเชิญเถ้าอัฐิพระยาพิชัยดาบหักประดิษฐาน ในปางอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ณ บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก

0
337

พลเอกสำเริง ศิวาดำรงค์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณพระยาพิชัยดาบหัก และพิธีอัญเชิญเถ้าอัฐิพระยาพิชัยดาบหักประดิษฐาน ในปางอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ณ บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก บ้านห้วยคล้า หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา, นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์,นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน, นายงามจิต อ้นยาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอดุลย์ ญาณกิตต์กูร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ นายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ, หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ, ประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมถึงผู้เคารพศรัทธาพระยาพิชัยดาบหัก เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562