สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ แนะนำประชาชน
“รักษาอนามัยส่วนบุคคล เน้นสุขภาพดีเริ่มต้นที่ล้างมือ”

นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขนครสวรรค์ มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนในการเสริมสร้างพฤติกรรมการล้างมืออย่างถูกวิธีให้เป็นนิสัย เน้นปลูกฝังในกลุ่มเด็ก วัยเรียน ใส่ใจสุขอนามัยส่วนบุคคลทำได้ง่ายในชีวิตประจำวัน เพื่อป้องกันโรคติดต่อ
นายแพทย์อดิสรณ์ กล่าวต่อว่า ได้ให้ความสำคัญและมอบนโยบายให้กับหน่วยบริการสาธารณสุขในทุกระดับในการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนทุกคน ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยเฉพาะการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลด้วยการล้างมือบ่อยๆ ซึ่งทำได้ง่ายในชีวิตประจำวันและจะสามารถป้องกันโรคติดต่อได้ ทั้งโรคระบบทางเดินอาหาร อาทิ อุจจาระร่วง โรคตับอักเสบชนิดเอ โรคบิด อหิวาตกโรค ที่เชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายผ่านการใช้มือหยิบจับอาหารรับประทาน รวมถึงโรคติดต่อจากการสัมผัสโดยตรง อาทิ มือเท้าปาก ตาแดง แผลอักเสบที่ผิวหนังและโรคระบบทางเดินหายใจ จากข้อมูลจากองค์การยูนิเซฟ พบว่าในแต่ละปีมีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคอุจจาระร่วงประมาณ 3.5 ล้านคน และโรคปอดบวมประมาณร้อยละ 25 การล้างมือที่ถูกต้องเป็นการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้อีกทางหนึ่ง โดยการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ จะช่วยลดโอกาสการติดเชื้อได้ถึงร้อยละ 50 และเป็นจุดเริ่มต้นของการมีสุขภาพอนามัยที่ดี
พฤติกรรมการล้างมือจำเป็นต้องได้รับปลูกฝังให้เป็นนิสัยตั้งแต่วัยเด็ก ในกลุ่มนักเรียน เนื่องจากมีการหยิบของเล่นหรือสิ่งของต่างๆ ที่อยู่รอบตัวบ่อยครั้ง ในช่วงฤดูฝนต้องระมัดระวังให้มากขึ้นเพราะเชื้อโรคต่างๆ จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานขึ้นจากสภาพอากาศที่มีความชื้นสูง นอกจากนี้ ต้องส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนติดนิสัยการล้างมือบ่อยๆ โดยให้ล้างมือทุกครั้งหลังเข้าห้องน้ำ ก่อนหยิบอาหาร ก่อนการประกอบอาหารและทุกครั้งที่ไปสัมผัสกับสิ่งของต่างๆ โดยเฉพาะลูกบิดประตู ราวบันได รถประจำทาง ซึ่งเชื้อโรคเล็กๆ ที่เรามองไม่เห็นจะติดมากับมือและเข้าสู่ร่างกายได้
ทั้งนี้ วิธีการล้างมือให้ถูกวิธี คือ ต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่ โดยมี 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1.ฝ่ามือถูกัน 2.ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว 3.ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว 4.หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ 5.ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ 6.ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ และ 7.ถูรอบข้อมือ โดยทุกขั้นตอนทำ 5 ครั้ง สลับกันทั้ง 2 ข้าง แล้วล้างน้ำออกให้สะอาด หากกรณีที่ไม่สะดวกล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้ใช้เจลล้างมือแทนได้ นายแพทย์อดิสรณ์ กล่าวทิ้งท้ายในที่สุด