ด่วนสุด-โปรดเกล้าฯแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี’ประยุทธ์2/1′

0
56

ด่วนสุด-โปรดเกล้าฯแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี’ประยุทธ์2/1′
วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562, 17.00 น.
ครม. ราชกิจจานุเบกษา ครม.ประยุทธ์2/1 โปรดเกล้าฯ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ แล้ว นั้น

บัดนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้ว
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังนี้