แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดคูหาสวรรค์
เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 61 ที่ศาลาการเปรียญวัดคูหาสวรรค์ อ.เมืองพิษณุโลก พลโทฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี โดยมีหน่วยงานทั้งฝ่ายทหาร ตำรวจ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปร่วมงานกฐินสามัคคีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
สำหรับองค์กฐินสามัคคีปีนี้ ซึ่งทางกองทัพภาคที่ 3 หน่วยงาน และประชาชนที่มาร่วมทำบุญกัน มียอดเงินกฐิน จำนวน 755,316 บาท ซึ่งทาวัดจะนำไปใช้ประโยชน์บูรณปฏิสังขรณ์ ซ่อมแซม วัดวาอาราม ศาสนสถานที่ทรุดโทรม และนำไปใช้ในกิจของสงฆ์ ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานและมีความสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่มีอานิสงส์มากที่สุด
สำหรับ การทอดกฐินถือเป็นการทำบุญพิเศษที่ทำได้เพียงปีละครั้ง และต้องอยู่ภายในกำหนดเวลาหนึ่งเดือนตามพุทธบัญญัติ ดังนั้น อานิสงส์ หรือผลดีจึงมีหลายประการ กล่าวคือ ได้สงเคราะห์พระสงฆ์ผู้-จำพรรษาให้ได้ผ้านุ่งห่มใหม่ ได้ชื่อว่าทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สร้างกุศลจิตแก่ผู้ทำบุญเพราะทำด้วยความเลื่อมใสศรัทธา อีกทั้งการทอดกฐินยังก่อให้เกิดความสามัคคี เป็นการร่วมมือกันทำคุณงามความดี และหากการถวายกฐินนั้นมีส่วนในการบูรณปฏิสังขรณ์ วัดวาอาราม ก็จะได้ชื่อว่ามีส่วนช่วยรักษา ศาสนสถาน และศาสนวัตถุให้ยั่งยืนต่อไป ปรีชา นุตจัรส ราย งาน