อบจ.พิษณุโลกคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทรย้อย

0
157

อบจ.พิษณุโลก ร่วมประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทรย้อย เป็น รพ.สต.ดีเด่น ระดับภาคเหนือ
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายรักเร่ สายอรุณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอเนินมะปราง ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น ระดับภาคเหนือ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายหิน สิทธิกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ประธานคณะกรรมการการประกวดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลดีเด่น ระดับภาคเหนือ เป็นประธานในการประเมินฯ ทั้งนี้สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทรย้อย ในฐานะตำแหน่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดพิษณุโลก ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดพิษณุโลกเข้ารับการประเมินคัดเลือกในครั้งนี้ ซึ่งถือว่ามีความพร้อมทั้งโครงสร้างและการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านใกล้ใจให้บริการแก่พี่น้องประชาชนชาวตำบลไทรย้อยและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดบริการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนจึงทำให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทรย้อยได้รับการคัดเลือกเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นของเขตสุขภาพที่ 2 ในการเข้ารับการประกวดระดับภาคครั้งนี้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น และพี่น้อง อสม.แกนนำสุขภาพและชาวตำบลไทรย้อย ร่วมให้การต้อนรับ ปรีชา นุตจัรส รายงาน