4 กรกฎาคม 2562 นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมติดตาม ขับเคลื่อนและรายงานผลการปฏิรูปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(#) ด้านศักยภาพการกีฬา ตามรัฐธรรมนูญ ม.270 โดยมีเป้าหมายเช่น ให้คนไทยออกกำลังกายและเล่นกีฬาและนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ ให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ภายในปี 2565 รวมถึงให้ นักกีฬาไทยประสบความสำเร็จในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติโดยรวม ไม่ ต่ำกว่า อันดับ 7 ในเอเชีย โดยจะมุ่งพัฒนาบุคลากรทุกด้าน รวมถึงด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นด้วย