1. วันที่ 8 กรกฏาคม 2562 เวลา10.00น ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ พร้องด้วย นายก อบต.บางพระหลวง กำนัน ผญบ.ต.บางพระหลวง ได้ทำการมอบแพที่ได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมแล้ว ให้แก่ นางสุวรรณ บุญวัชระ ราษฏร หมู่ที่ 1 ต. บางพระหลวง ตามโครงการการปรับปรุง/ซ่อมแซมและปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและปลอดภัย อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์