คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ขอบฟ้าแห่งการเรียนรู้

0
58

 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ขอบฟ้าแห่งการเรียนรู้


  1. วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ขอบฟ้าแห่งการเเรียนรู้ : Horizon of Knowledge ขอบฟ้าไม่มีที่สิ้นสุด การเรียนรู้ไม่มีที่สุดสิ้น ณ ห้องประชุมชอนตะวัน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผศ.ดร.ภิญโญ ภู่เทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวรายงานว่า การจัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ต่อสาธารณชน อันเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยกิจกรรมในการประชุมวิชาการครั้งนี้ ประกวดด้านการปาฐกถา ห้อข้อ “ขอบฟ้าไม่มีที่สิ้นสุด การเเรียนรู้ไม่มีที่สุดสิ้น” โดยคุณวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล และการนำเสนอผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในรูปแบบโปสเตอร์ และการบรรยายโดยนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ อาทิ ม.ขอนแก่น ม.นเรศวร ม.ราชภัฏภูเก็ต ม.ราชภัฏเทพสตรี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ และม.ราชภัฏนครสวรรค์